Algemene voorwaarden

1. Omschrijving activiteit

Lexalert informeert ondernemingen, overheden, academische instellingen, belangenorganisaties,… (“informatiezoekers”) die zich inschrijven in haar database via www.lexalert.net (“website”) omtrent de nieuwe regelgeving relevant voor hun activiteit.

Lexalert biedt advocaten, cijferberoepers en andere ondernemingsadviseurs (“informatieverstrekkers”) de mogelijkheid zich bij informatiezoekers bekend te maken door het doorsturen via e-mail en publiceren op haar website van een informatieve nota omtrent de nieuwe regelgeving en het verzorgen van seminaries via internet (“webinars”).

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden worden door de informatiezoeker of –verstrekker aanvaard bij de registratie op de website. Tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst zijn de inkoop- en enige andere voorwaarden van de informatiezoeker of –verstrekker niet van toepassing.

Lexalert kan van deze algemene voorwaarden afwijken in haar bijzondere voorwaarden welke aan de informatieverstrekker bij de contractsluiting meegedeeld worden.

De meest recente versie van de algemene voorwaarden is terug te vinden op de website en kan op eenvoudige vraag per e-mail verkregen worden.

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden treden in werking binnen de 30 dagen na de bekendmaking ervan op de website en/of de mededeling ervan aan de informatiezoeker of -verstrekker. Indien de informatiezoeker of –verstrekker niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij zich op eigen initiatief via de website uit te schrijven uit de database.

3. Aansprakelijkheid

De informatieverstrekker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie die hij in zijn naam via de website, e-mail, een webinar of enig ander informatiekanaal van lexalert laat communiceren.

Alhoewel de informatie die lexalert in eigen naam communiceert, samengesteld werd met de allergrootste zorg, kan lexalert de exactheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor om het even welke doeleinden niet garanderen.

Daarom kan lexalert niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele niet-correcte informatie gecommuniceerd via de website, e-mail, een webinar of enig ander informatiekanaal, of voor enigerlei schade die zou resulteren uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze informatie.

Lexalert is er geenszins toe gehouden de informatiezoeker op exhaustieve wijze te informeren over alle nieuwe reglementering. Lexalert mag deze informatieverstrekking te allen tijde en op eenzijdige wijze stopzetten.

De informatiezoeker of -verstrekker kunnen in geen geval aanspraak maken op enige financiële compensatie in hoofde van lexalert. Lexalert is ten aanzien van hem en van derden niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door de informatie die een informatieverstrekker door haar bemiddeling verspreidt alsook voor de informatie die lexalert in eigen naam verspreidt.

4. Privacy

De persoonlijke informatie die de informatiezoeker of -verstrekker invoert via de website, e-mail, webinar of enig ander communicatiekanaal kan worden opgeslagen in de databases in het bezit van Lexalert. De informatiezoeker- of verstrekker gaat ermee akkoord dat deze informatie zal worden gebruikt met het oog op het verstrekken van diensten zoals omschreven in artikel 1.

De persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De volgende website van de Belgische overheid biedt bijkomende informatie over de wet van 8 december 1992: http://www.privacy.fgov.be/.
De informatiezoeker of -verstrekker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. Hij aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor alle kosten die resulteren uit incorrecte informatie.

De informatiezoeker of -verstrekker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke informatie en om deze te corrigeren na het sturen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek ter attentie van de eigenaar van de databases, zijnde lexalert. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dries Verhaeghe, Kanonstraat 2/1, 1000 Brussel.

De persoonlijke informatie kan worden gebruikt door Lexalert of zijn informatieverstrekkers in het kader van een webinar. Lexalert zal deze informatie niet verspreiden of doorsturen aan derden zonder de informatiezoekers en -verstrekkers hierover voorafgaandelijk te berichten.

De persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt indien dit wordt vereist door de wet, een rechterlijke uitspraak, indien het noodzakelijk is om de rechten of de eigendom van lexalert te beschermen en te vrijwaren of om de veiligheid van mensen te beschermen onder dwingende omstandigheden.

5. Facturatie

De dienstverlening aan informatiezoekers is in principe gratis tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald.

De dienstverlening aan informatieverstrekkers wordt verstrekt tegen betaling overeenkomstig de bijzondere voorwaarden door lexalert bij contractsluiting meegedeeld.

De facturen aan informatiezoekers en -verstrekkers zijn betaalbaar 30 dagen na het einde van de maand waarin de factuur opgemaakt werd. Betwistingen dienen binnen de 8 dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan lexalert kenbaar gemaakt te worden. Bij niet, onvolledige of niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% van het factuurbedrag verschuldigd. In dit geval is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadebeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €250, verschuldigd.

Indien de informatieverstrekker in het kader van de facturatie de loggingfiles van de website wenst te controleren dan dient hiervoor op voorstel van de informatieverstrekker met goedkeuring van lexalert een derde aangesteld te worden. Deze derde zal een vertrouwelijkheidsverbintenis met lexalert ondertekenen alvorens tot de controle over te gaan. Alle kosten gemaakt voor deze controle (vb. honorarium en kosten controleur, lexalert, webontwikkelaar,…) vallen ten laste van de informatieverstrekker.

6. Intellectuele eigendom

De informatieverstrekker garandeert dat hij over de volledige auteursrechten beschikt van de aangeleverde letterkundige, fotografische, grafische, audiovisuele en radiofonische werken. Voor deze werken of elk gedeelte van deze werken verleent de informatieverstrekker aan lexalert op niet-exclusieve basis het recht ze uit te geven, te reproduceren (grafisch, mechanisch,…), te verveelvuldigen, publiek mee te delen, uit of op te voeren, te vertonen, te gebruiken, uit te zenden, te synchroniseren,… ongeacht de gebruikte drager (grafisch, geluid, internet,…) en ongeacht de gebruikte techniek (ether, kabel, satelliet, internet, simulcasting, webcasting, (niet) interactief online,…).

Deze rechten worden wereldwijd en voor een periode van drie jaar verleend. Deze periode vangt aan bij de eerste publieke mededeling van het werk door lexalert en wordt stilzwijgend verlengd. Indien de informatieverstrekker het verlenen van deze rechten wenst stop te zetten, dient hij lexalert hierover schriftelijk en minstens drie maanden voor het einde van de driejarige periode te informeren.

7. Inschrijving en annulatie

Bij inschrijving voor een seminarie wordt onmiddelijk na inschrijving, één dag en één uur voor het seminarie een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Bij niet deelname aan een online seminarie wordt binnen de twee dagen een e-mail gestuurd met een link naar de opname. Bij niet-ontvangst van één van deze e-mails dient de ingeschreven persoon Lexalert hierover te contacteren via info [at] lexalert.net.

Annulatie van een inschrijving voor een seminarie is mogelijk tot drie dagen voor de opleiding per e-mail met verzendbewijs op info [at] lexalert.net. Lexalert heeft op elk ogenblik de mogelijkheid het seminarie te annuleren.

8. Varia

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zou worden beschouwd als zijnde niet-afdwingbaar of in tegenspraak met een opgelegde wettelijke bepaling, dan zal dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende bepalingen.

Het Belgisch recht is van toepassing en de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd. Elektronische communicatie tussen partijen onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden bezit rechtskracht van schriftelijk bewijs.