Artikel 48 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Geschreven door Lexalert
Foto: AGUILA81  

Artikel 48 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Elke rechterlijke uitspraak en elk besluit van een administratieve autoriteit van een derde land op grond waarvan een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken, mag alleen op enigerlei wijze worden erkend of afdwingbaar zijn indien zij gebaseerd zijn op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand, tussen het verzoekende derde landen en de Unie of een lidstaat, onverminderd andere gronden voor doorgifte uit hoofde van dit hoofdstuk.