ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 2 - Materieel toepassingsgebied

Geschreven door Lexalert
Foto: a.dombrowski  

Artikel 2 verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van elektronische-communicatiegegevens in verband met het aanbieden en het gebruiken van elektronische-communicatiediensten en op informatie met betrekking tot de eindapparatuur van eindgebruikers.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

(a) activiteiten die buiten het toepassingsgebied van het Unierecht vallen;

(b) activiteiten van de lidstaten die binnen de werkingssfeer van hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen;

(c) elektronische-communicatiediensten die niet algemeen beschikbaar zijn;

(d) activiteiten van bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

3. De verwerking van elektronische-communicatiegegevens door de instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie wordt geregeld bij Verordening (EU) 00/0000 [nieuwe verordening ter vervanging van Verordening nr. 45/2001].

4. Deze verordening doet niet af aan de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG 26 , met name de bepalingen inzake de aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners in de artikelen 12 tot en met 15 van die richtlijn.

5. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 2014/53/EG onverlet.