ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 23 - Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboetes

Geschreven door Lexalert
Foto: FoodImage
1. Voor de toepassing van dit artikel is hoofdstuk VII van Verordening (EU) 2016/679 van toepassing op inbreuken op deze verordening.
 
2. Inbreuken op onderstaande bepalingen van deze verordening zijn overeenkomstig lid 1 onderworpen aan administratieve geldboetes tot 10 000 000 EUR of, in het geval van een onderneming, tot 2 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:
(a) de verplichtingen van een natuurlijke of rechtspersoon die elektronische-communicatiegegevens verwerkt, overeenkomstig artikel 8; 
(b) de verplichtingen van aanbieders van software om elektronische communicatie mogelijk te maken, overeenkomstig artikel 10;
(c) de verplichtingen van aanbieders van algemeen beschikbare telefoongidsen, overeenkomstig artikel 15;
(d) de verplichtingen van elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van elektronische-communicatiediensten, overeenkomstig artikel 16.
 
3. Inbreuken op het beginsel van vertrouwelijkheid van communicatie, toegestane verwerking van elektronische-communicatiegegevens en termijnen voor wissing overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 zijn overeenkomstig lid 1 van dit artikel onderworpen aan administratieve geldboetes tot 20 000 000 EUR of, in het geval van een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.
 
4. De lidstaten stellen de regels inzake de sancties voor inbreuken op de artikelen 12, 13, 14 en 17 vast.
 
5. Niet-naleving van een bevel van een toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 18 wordt onderworpen aan administratieve geldboetes tot 20 000 000 EUR of, in het geval van een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.
 
6. Onverminderd de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten om corrigerende maatregelen te nemen overeenkomstig artikel 18 kan elke lidstaat regels vaststellen om te bepalen of en in hoeverre administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd aan overheidsinstanties en overheidsorganen die in deze lidstaat zijn gevestigd.
 
7. De uitoefening door de toezichthoudende autoriteit van haar bevoegdheden krachtens dit artikel is onderworpen aan passende procedurele waarborgen overeenkomstig het recht van de Unie en de lidstaten, waaronder een doeltreffende voorziening in rechte en eerlijke rechtsbedeling.
 
8. Wanneer het rechtsstelsel van de lidstaat niet in administratieve geldboetes voorziet, kan dit artikel aldus worden toegepast dat de geldboete door de bevoegde toezichthoudende autoriteit wordt geïnitieerd en door bevoegde nationale rechtscolleges worden opgelegd, waarbij wordt gewaarborgd dat deze rechtsmiddelen doeltreffend zijn en een gelijkwaardig effect hebben als de door toezichthoudende autoriteiten opgelegde administratieve geldboetes. De boetes zijn in elk geval doeltreffend, evenredig en afschrikkend. Deze lidstaten delen de Commissie uiterlijk op [xxx] de wetgevingsbepalingen mee die zij op grond van dit lid vaststellen, en melden onverwijld alle latere wijzigingen of wijzigingen die daarop van invloed zijn.