Het incassoregister

Geschreven door Lexalert
Foto: Amy Robertson  

In zijn brief van 8 februari 2019 kondigt de minister van Rechtsbescherming de invoering van een incassoregister aan. 

Er komt voor incassobureaus en opkopers  van vorderingen een verplichte registratie in een incassoregister voor het mogen uitvoeren van incassowerkzaamheden met betrekking  tot vorderingen op natuurlijke personen.

Inschrijving in het register  wordt een voorwaarde om te mogen opereren als incassobureau. Alleen als aan eisen, die onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van het uit te voeren werk en de uitoefening van het bedrijf  en de professionele omgang  met schuldenaren, wordt voldaan, krijgt een partij  toestemming om zich op de incassomarkt te begeven. Ook zullen incassobureaus zich (uiteraard)  moeten houden aan bestaande weten regelgeving, zoals de WIK. Die eisen worden  nader opgesteld in overleg  met professionals in en rond de incassomarkt.

De regering wil komen tot een zo sluitend mogelijk systeem waarbij er geen ruimte bestaat voor partijen  om zich te onttrekken  aan de verplichting om ingeschreven te staan in het register.  Dit vraagt om een goede toezichtstructuur. Bij de verdere uitwerking wordt bij bestaande registers gekeken hoe het toezicht daar is vormgegeven. Bij het inrichten van het register  en het toezicht dat daarop uitgeoefend gaat worden, gaat ook aandacht uit naar de partijen  die zich, tegen de regel in, niet hebben ingeschreven en wel incassowerkzaamheden uitvoeren die onder de werking van het register  vallen. Zij moeten zich niet kunnen onttrekken  aan de weten regelgeving en moeten daarom aan sanctionering kunnen worden onderworpen. De regering gaat verder uitwerken op welke wijze het systeem sluitend kan zijn en er geen ruimte  bestaat voor partijen  om zich te onttrekken  aan de verplichting om ingeschreven te staan in het register.

Er komen, zoals aangegeven in het regeerakkoord, verschillende sanctiemogelijkheden, waaronder het kunnen opleggen  van een boete en het schrappen  van de registratie. Na inschrijving kunnen bij geconstateerde niet-naleving van de gestelde eisen sancties worden  opgelegd. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de motie  van het lid Jasper Van Dijk. 

Blijf gratis en per e-mail op de hoogte over de juridische actualiteit - Schrijf in op de gratis nieuwsbrief

Vanwege het verzelfstandigingsbeleid van het rijk wordt het register  bij een publiekrechtelijke organisatie ondergebracht. De beheerder van het register  zal met openbaar  gezag zijn belast. Waar het register  het beste kan worden  ondergebracht wordt bezien. Relevante criteria  bij het beleggen  van het register  zijn bestaande deskundigheid en de wens om het beheer en met name de besluitvorming rondom de in te schrijven en ingeschreven bureaus onafhankelijk te organiseren.8 Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik  gemaakt van reeds in de markt aanwezige expertise, zodat die expertise  ook in de toekomst  kan bijdragen aan een goed en integer werkende  incassomarkt. Er zijn overigens diverse bestuursorganen die vergelijkbare registers beheren. Er zal gekeken worden  in hoeverre het mogelijk is het register  en het toezicht daar onder te brengen. Voor de financiering van de structurele kosten zal aansluiting worden  gezocht bij het bestaande kabinetsbeleid dat de markt zelf de kosten draagt van publieke  voorzieningen die zien op bevordering van hun kwaliteit en het toezicht daarop.

De voorstellen omtrent het register  hebben consequenties voor marktpartijen. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit zal het kader en toezicht worden  beperkt tot hetgeen nodig  is om de geconstateerde misstanden aan te pakken. Ook worden  de actoren in en rond de incassomarkt zo veel mogelijk betrokken bij de vormgeving van het register  en zal er, daar waar dit wenselijk  is, ruimte  blijven voor de gezamenlijke uitwerking en invulling van inhoudelijke normen die aan incassobureaus worden gesteld.

Tijdpad  van de inrichting en vormgeving van het incassoregister

De regering gaat uit van inwerkingtreding van de wet medio 2021.Om het register te realiseren  is wetgeving nodig. De eerste maanden  van 2019 worden besteed aan de voorbereiding daarvan. Het streven is rond de zomer van

2019 een wetsvoorstel in consultatie te laten gaan. Er zal gestart worden met het onderbrengen van het beheer en daarmee samenhangend zal worden  bezien of het toezicht eveneens bij de beheerder kan worden belegd. Deze aspecten zijn nodig  voor het wetsvoorstel. De eisen die aan.