Inlening personeel - Aansprakelijkheid niet-betaling loonheffingen en btw

Geschreven door Lexalert
Foto: 24oranges.nl  
Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. In dit artikel staat hoe inlenersaansprakelijkheid werkt en wat u kunt doen om het risico van aansprakelijkheid te beperken.
 
Inhoud
 
1 Waarover gaat dit artikel?      
 
2 Wat is inlenersaansprakelijkheid?    
2.1 Wanneer bent u inlener?  
2.2 Wanneer bent u uitlener?  
2.3 Wat is een doorlener?  
2.4 Voor welke belastingen en premies geldt de aansprakelijkheid?    
2.5 Wie is voor wie aansprakelijk?  
2.6 Volgorde van aansprakelijkheid  
2.7 Bezwaar  
 
3 Combinatie met andere vormen van aansprakelijkheid 
3.1 Aansprakelijkheid voor de fiscale eenheid omzetbelasting 
3.2 Bestuurdersaansprakelijkheid    
3.3 Aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen  
 
4 Bijzondere situaties met gevolgen voor de aansprakelijkheid    
4.1 Directeuren-grootaandeelhouders    
4.2 Buitenlandse inleners    
4.3 Buitenlandse uitleners    
4.4 Inlenen van een buitenlandse uitlener    
4.5 Vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel    
4.6 Schuldsaneringsregeling of faillissement  
 
5 Bescherming tegen aansprakelijkheid    
5.1 Verklaring betalingsgedrag  
5.2 Goede administratie; matiging van het anoniementarief  
5.3 Beroep op de disculpatieregeling    
 
6 De geblokkeerde rekening (g-rekening)  
6.1 Zo werkt de g-rekening  
6.2 Het gebruik van de g-rekening  
6.3 Voorwaarden voor vrijwaring bij storting op de g-rekening  
6.4 Aanvraag g-rekening  
6.5 De g-rekeningovereenkomst    
6.6 Beoordelen van uw aanvraag  
6.7 Geen medewerking  
6.8 Openen g-rekening  
6.9 Wijzigen van de g-rekeningovereenkomst    
6.10 Storten op de g-rekening  
6.11 Overmaken van de g-rekening naar de Belastingdienst  
6.12 Deblokkeren van de g-rekening  
6.13 Opheffen van de g-rekening  
6.14 Eenzijdige opzegging van de g-rekening 
6.15 Onjuist gebruik van de g-rekening  
 
7 Meer informatie  
 
1 Waarover gaat dit artikel?
Als u personeel inleent of doorleent, kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid.
In dit artikel kunt u het antwoord vinden op de volgende vragen.
•  Wat is inlenersaansprakelijkheid?
•  In welke situaties hebt u ermee te maken?
•  Hoe kunt u het risico van aansprakelijkheid beperken?
Voor wie is dit artikel?
Dit artikel is bedoeld voor iedereen die met het inlenen van personeel te maken heeft:
•  de inlener
•  de doorlener
•  de uitlener
Hoe is dit artikel opgebouwd?
•  Hoofdstuk 2: wat houdt inlenersaansprakelijkheid in en voor wie geldt het?
•  Hoofdstuk 3: inlenersaansprakelijkheid kan samenvallen met andere vormen van aansprakelijkheid.
•  Hoofdstuk 4: voor buitenlandse inleners en uitleners en voor directeuren-grootaandeelhouders gelden speciale regels. In dit hoofdstuk staan ook andere bijzondere situaties.
•  Hoofdstuk 5: hoe kunt u het risico van aansprakelijkheid beperken?
•  Hoofdstuk 6: het gebruik van de g-rekening.
 
2 Wat is inlenersaansprakelijkheid?
Inlenersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw die de uitlener niet betaalt.
Als u personeel inleent, kunnen wij u daarvoor aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel.
De partijen bij inlenersaansprakelijkheid zijn de:
•  inlener (zie 2.1)
•  uitlener (zie 2.2)
•  doorlener (zie 2.3)
Hieronder volgt een definitie van elke partij.
 
2.1 Wanneer bent u inlener?
U bent inlener als u een werknemer inhuurt van een andere ondernemer en u de leiding hebt over of het toezicht op de ingeleende werknemer. Die werknemer blijft daarbij in dienst van die andere ondernemer, de uitlener.
Blijft de uitlener de leiding en het toezicht houden? Dan gaat het niet om inlening maar om aanneming van werk. U hebt daardoor niet te maken met de inlenersaansprakelijkheid. Misschien hebt u dan wel te maken met de ketenaansprakelijkheid. Hierover staat meer in het artikel Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming.
 
2.2 Wanneer bent u uitlener?
U bent uitlener als u een werknemer uitleent aan een andere ondernemer om onder diens leiding of toezicht te werken. De werknemer blijft bij u in loondienst.
Let op
Bent u uitlener? Dan moet u zich als uitlener laten registreren in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Kijk voor meer informatie hierover op kvk.nl.
 
2.2.1 Staat de uitlener geregistreerd als uitlener?
Ga naar kvk.nl. Daar doet u de Waadi-check (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Met een
KvK-nummer van uw uitlener ziet u of de onderneming is geregistreerd als uitlener.
 
2.3 Wat is een doorlener?
Een doorlener is een tussenpersoon bij het inlenen van personeel: hij leent personeel in van de uitlener en leent het uit aan de inlener.
 
2.4 Voor welke belastingen en premies geldt de aansprakelijkheid?
De aansprakelijkheid geldt voor loonheffingen die de uitlener moet betalen voor het ingeleende personeel.
De loonheffingen bestaan uit:
•  loonbelasting
•  premie volksverzekeringen
•  premies werknemersverzekeringen
•  inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet
Daarnaast geldt de aansprakelijkheid voor btw die de uitlener moet afdragen voor de werkzaamheden die hij voor de inlener verricht.
 
2.4.1 Wanneer is de inlener aansprakelijk voor invorderingsrente en kosten?
Wij kunnen de inlener aansprakelijk stellen voor de invorderingsrente en kosten van de aanslag(en) loonheffingen en omzetbelasting als de rente en kosten te wijten zijn aan de inlener zelf, bijvoorbeeld als de inlener zijn uitlener te laat heeft betaald. Daarnaast brengen wij invorderingsrente en eventuele kosten in rekening als de inlener zijn aansprakelijkheidsschuld te laat betaalt.
 
2.5 Wie is voor wie aansprakelijk?
De inlener is aansprakelijk voor de loonheffingen en omzetbelasting van de uitlener. In twee situaties zijn er meer personen aansprakelijk:
•  het personeel wordt ingeleend via een doorlener
•  het personeel wordt ingeleend door een onderaannemer
 
2.5.1 Inlening door een doorlener
Voorbeeld
Een uitlener leent een werknemer uit aan doorlener A. Deze leent de werknemer uit aan doorlener B, die de werknemer weer uitleent aan de uiteindelijke inlener. Het schema hieronder geeft weer wie waarvoor aansprakelijk is.
 
 
2.5.2 Inlening door een onderaannemer
Als een onderaannemer personeel inleent en de uitlener betaalt de loonheffingen en de btw niet,
dan kan de onderaannemer aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en btw die de uitlener moet betalen.
Als de onderaannemer zijn aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers verder in
de keten aansprakelijk stellen. In dat geval stellen wij hen aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen in de aansprakelijkheidsschuld. Dit is de zogenoemde ‘ketenaansprakelijkheid’. Daarover leest u meer in het artikel Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming.
Voorbeeld
Een hoofdaannemer schakelt onderaannemer A in. Deze onderaannemer A besteedt een deel van de werkzaamheden uit aan onderaannemer B. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden leent onderaannemer B personeel in van een uitlener. Voor de loonheffingen en btw die de uitlener
moet betalen, is onderaannemer B aansprakelijk. Als hij vervolgens zijn aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij onderaannemer A en de hoofdaannemer aansprakelijk stellen voor de niet betaalde loonheffingen.
 
2.6 Volgorde van aansprakelijkheid
Bij het doorlenen van personeel zijn er meer personen aansprakelijk voor dezelfde schuld. Wij stellen eerst de doorlener(s) aansprakelijk, en vervolgens de uiteindelijke inlener.
Als meteen duidelijk is dat de doorlener(s) de schuld niet kan (kunnen) voldoen, dan kunnen wij de doorlener(s) en de uiteindelijke inlener tegelijk aansprakelijk stellen. Dit geldt ook voor de eventuele onderaannemer en hoofdaannemer. Zie het voorbeeld van 2.5.2.
 
2.7 Bezwaar
Worden de aanslagen loonheffingen en omzetbelasting niet betaald? Dan sturen wij een beschikking naar de inlener waarin wij hem aansprakelijk stellen voor de onbetaalde aanslagen loonheffingen en omzetbelasting. De inlener kan hiertegen bezwaar maken. Dit kan door binnen 6 weken na de datum van de beschikking een brief naar ons te sturen.
De brief moet duidelijk maken waarom de inlener bezwaar maakt. Het bezwaar kan gaan over:
•  de reden van de aansprakelijkstelling
•  het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk is gesteld
De inlener kan gegevens opvragen over de aanslag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. Dit kan bij de ontvanger van de Belastingdienst die de beschikking heeft verstuurd. Als wij het bezwaar afwijzen, kan de inlener tegen die beslissing in beroep gaan bij de belastingrechter van de rechtbank. Als de rechter dit beroep afwijst, kan de inlener in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Ten slotte is nog beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.
 
3 Combinatie met andere vormen van aansprakelijkheid
De inlener is aansprakelijk op grond van de wet. Indien buiten de inlener(s) nog anderen aansprakelijk gesteld kunnen worden, staat het ons vrij om deze voorafgaand, naast of na de inlener(s) aansprakelijk te stellen. Hiervoor is geen volgorde bepaald.
Het kan voorkomen dat inlenersaansprakelijkheid samenvalt met:
•  ketenaansprakelijkheid (zie 2.5.2)
•  aansprakelijkheid voor de fiscale eenheid omzetbelasting (zie 3.1)
•  bestuurdersaansprakelijkheid (zie 3.2)
•  aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen als bedoeld in artikel 33 Invorderingswet 1990 (zie 3.3)
 
3.1 Aansprakelijkheid voor de fiscale eenheid omzetbelasting
Maakt de uitlener deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting? Dan kunnen wij de niet betaalde omzetbelasting verhalen op de overige leden van deze fiscale eenheid. Verder kunnen wij de inlener aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting die betrekking heeft op het uitlenen.
 
3.2 Bestuurdersaansprakelijkheid
Is de uitlener een rechtspersoon? Dan kunnen wij de belastingschuld op de bestuurders van de uitlener verhalen (bestuurdersaansprakelijkheid). Daarnaast kunnen wij ook de inlener aansprakelijk stellen voor de onbetaalde loonheffingen en btw.
 
3.3 Aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen
Is de uitlener, bij wie de loonheffingen en omzetbelasting onbetaald zijn gebleven, een lichaam in de zin van artikel 33 Invorderingswet 1990? Dan kunnen wij de belastingschuld zowel verhalen op de bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van dat lichaam als op de inlener.
 
4 Bijzondere situaties met gevolgen voor de aansprakelijkheid
Er gelden speciale regels voor:
•  directeuren-grootaandeelhouders (zie 4.1)
•  buitenlandse inleners (zie 4.2)
•  buitenlandse uitleners (zie 4.3)
Ook gelden er speciale regels:
•  als u inlener bent en personeel inleent van een buitenlandse uitlener (zie 4.4)
•  vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel (zie 4.5)
•  bij een schuldsaneringsregeling of faillissement (zie 4.6)
 
4.1 Directeuren-grootaandeelhouders
Een uitlener kan een rechtspersoon zijn met maar één werknemer, de directeur-grootaandeelhouder (dga). Als de uitlener de loonheffingen en btw niet voor de dga afdraagt, dan kunnen wij de dga aansprakelijk stellen als bestuurder van de uitlener (bestuurdersaansprakelijkheid, zie 3.2). Daarnaast kunnen wij ook de inlener voor het onbetaalde bedrag aansprakelijk stellen (inlenersaansprakelijkheid).
 
4.2 Buitenlandse inleners
Bent u een buitenlandse inlener? En laat u in Nederland werkzaamheden uitvoeren waarvoor u personeel inleent van een uitlener die in Nederland loonheffingen en btw moet betalen? Dan bent u aansprakelijk op grond van de inlenersaansprakelijkheid. Laat u de werkzaamheden in het buitenland uitvoeren? Dan bent
u niet aansprakelijk op grond van de inlenersaansprakelijkheid.
 
4.3 Buitenlandse uitleners
Bent u een buitenlandse uitlener? Dan moet u voor de werknemers die u in Nederland uitleent de loonheffingen en btw betalen.
 
4.4 Inlenen van een buitenlandse uitlener
Bent u inlener en leent u personeel in van een buitenlandse uitlener? En laat u in Nederland werkzaamheden uitvoeren door ingeleend personeel van deze buitenlandse uitlener, die daardoor in Nederland loonheffingen en btw moet betalen? Dan bent u aansprakelijk op grond van de inlenersaansprakelijkheid.
 
4.5 Vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel
Sluit u een vervoersovereenkomst af met een verhuurder (inclusief de huur van bemand materieel)? Dan bent u in beginsel aansprakelijk voor niet betaalde loonheffing en btw van de verhuurder, mits de werkzaamheden die aan het vervoer zijn verbonden onder uw toezicht of leiding plaatsvinden.
 
4.6 Schuldsaneringsregeling of faillissement
Financiële problemen bij de uitlener vormen vaak een risico voor de inlener. Bijvoorbeeld bij wettelijke schuldsaneringsregeling of faillissement. Bij gebruik van een g-rekening (zie hoofdstuk 6)
kunt u beter geen geld overmaken nadat de uitlener failliet is verklaard of toegelaten is tot een wettelijke schuldsaneringsregeling. Er komt dan namelijk geen pandrecht ten behoeve van de ontvanger tot stand, waardoor het bedrag in de (faillissements)boedel valt. Hierdoor levert zo’n storting geen vrijwaring voor aansprakelijkheid op. Wij kunnen de inlener dan tóch nog aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en btw.
5 Bescherming tegen aansprakelijkheid
Als inlener of doorlener kunt u er zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling voor de loonheffingen en omzetbelasting van een uitlener zo klein mogelijk blijft.
U beperkt het risico van inlenersaansprakelijkheid door:
•  de uitlener te vragen naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag (zie 5.1)
•  een goede administratie bij te houden (zie 5.2)
•  te storten op een geblokkeerde rekening (zie hoofdstuk 6)
Rechtstreeks storten bij de Belastingdienst ter vrijwaring van deze aansprakelijkheid is niet mogelijk.
Let op
Als uw uitlener niet of onjuist bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd (de zogenoemde Waadi-check - Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), dan riskeren u en uw uitlener een boete van de Inspectie SZW. Zie ondernemersplein.nl voor meer informatie.
 
5.1 Verklaring betalingsgedrag
U kunt uw uitlener vragen om een recente en originele verklaring betalingsgedrag afgegeven door de Belastingdienst. Dat geeft u een beter beeld van de uitlener en van het aansprakelijkheidsrisico dat u met hem loopt. In een verklaring betalingsgedrag verklaren wij schriftelijk dat de uitlener op dat moment zijn loonheffingen en btw heeft betaald. Wij geven alleen een verklaring betalingsgedrag aan de uitlener als deze daar zelf om vraagt. Wij geven zo’n verklaring  niet aan de inlener. De verklaring betalingsgedrag betekent niet dat u gevrijwaard bent; ook met een verklaring kunnen wij u aansprakelijk stellen.
 
5.1.1 Aanvraag verklaring
De uitlener moet de verklaring over zijn betalingsgedrag schriftelijk aanvragen bij zijn belastingkantoor. Wij versturen de verklaring ongeveer een week na ontvangst van de aanvraag.
Wilt u een verklaring aanvragen? Vul dan het formulier Aanvraag Verklaring betalingsgedrag keten- en inleners- aansprakelijkheid in. U kunt dit formulier downloaden van belastingdienst.nl.
 
5.1.2 Twee soorten verklaringen betalingsgedrag
Wij kunnen de uitlener twee soorten verklaringen betalingsgedrag geven:
 
a een schone verklaring
De uitlener ontvangt een schone verklaring:
•  als hij de aangegeven en de nageheven loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald
•  als hij zekerheid heeft gegeven tot het bedrag van de belastingaanslag(en)
 
b een voorbehoudverklaring
De uitlener ontvangt een voorbehoudverklaring als:
•  hij alle loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor een betalingsregeling is getroffen wegens tijdelijke liquiditeitsproblemen en hij die regeling ook nakomt
•  hij alle loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor wij uitstel van betaling hebben verleend voor bezwaar of (hoger) beroep
 
5.1.3 Geen verklaring voor een nieuwe uitlener
Wij kunnen een nieuwe uitlener geen verklaring betalingsgedrag geven. Wij laten de uitlener schriftelijk weten dat hij geen verklaring krijgt, omdat hij nog geen loonheffingen en btw hoefde af te dragen.
 
5.1.4 Aanvraag verklaring door een zelfstandige zonder personeel
Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en leent u personeel van anderen door? Dan kunt u alleen een verklaring betalingsgedrag voor de btw aanvragen.
 
5.1.5 Aanvraag verklaring door een curator of bewindvoerder
Het bedrijf van een uitlener wordt soms voortgezet door een curator of bewindvoerder. We weten dan nog niet of de loonheffingen en btw die zijn verschuldigd door de voortzetting van het bedrijf, ook echt worden afgedragen. In zo’n geval geven wij geen verklaring betalingsgedrag. Dat doen we wel als het bedrijf al langere tijd wordt voortgezet en de curator of bewindvoerder alsnog om een verklaring vraagt.
 
5.2 Goede administratie; matiging van het anoniementarief
Wij stellen de aansprakelijkheidsschuld meestal vast aan de hand van de administratie van de uitlener.
Zo nodig gebruiken wij ook de administratie van de inlener. Is er geen goede administratie waardoor we het loonbedrag niet kunnen vaststellen, dan maken wij een schatting van het loonbedrag en de loonheffingen.
Het ontbreken van een goede administratie van de uitlener kan aanleiding zijn om de loonheffingen vast te stellen met toepassing van het zogenoemde anoniementarief. Dit betekent dat wij het hoogste tarief voor de loonheffingen toepassen.
Wij passen het anoniementarief bijvoorbeeld toe als:
•  de gegevens van de werknemer(s) niet volledig in de loonadministratie van de uitlener zijn opgenomen
•  de identiteit van de werknemer(s) niet goed is vastgesteld
•  er geen stukken zijn waaruit blijkt dat de werknemers in Nederland mogen werken
U kunt ons vragen uw aansprakelijkheid voor het anoniementarief te matigen. Dit doen wij als u gegevens overlegt waarmee wij het loon van de werknemer aan zijn werkzaamheden kunnen toekennen en waarmee u de identiteit van de ingeleende werknemer kunt aantonen.
U kunt de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen met de volgende gegevens:
•  naam-, adres- en woonplaatsgegevens
•  de geboortedatum
•  het burgerservicenummer
•  een specificatie van de gewerkte uren
•  de nationaliteit
•  het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur
•  als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie
•  naam-, adres- en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de
Kamer van Koophandel
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming mag u voor dit doel geen kopie van het identiteitsbewijs vragen. Het is voldoende om de relevante gegevens van het originele identiteitsbewijs over te nemen. Een rijbewijs kunt u niet gebruiken om de identiteit vast te stellen, omdat de nationaliteit van de werknemer daar niet op staat. Op grond van andere wetgeving (bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen
of de Wet op de loonbelasting 1964) kan het overigens wél verplicht zijn om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen en bewaren.
Let op
De gegevens moeten worden vastgelegd. Hiervoor kunt u een door de uitlener aan de inlener overhandigd overzicht van werknemers, aangevuld met hun burgerservicenummer, gebruiken. Deze vastlegging moet plaatsvinden of plaatsgevonden hebben op het moment dat de werknemers het werk gaan uitvoeren.
Uw administratie moet ook een adequate procedure bevatten voor de:
•  identificatie van de door u ingeleende werknemer
•  verificatie van zijn identiteitsbewijs
•  vastlegging van zijn persoonsgegevens
Aan het vastleggen van persoonsgegevens gaat een belangrijke stap vooraf: de identificatie van de persoon en de verificatie van het identiteitsdocument. Dit kan door het originele identiteitsbewijs te controleren op geldigheid en echtheid. Onder andere de Richtsnoeren identificatie en verificatie van het College Bescherming Persoonsgegevens (zie hier) geven handvatten voor deze controle.
Na deze controle moet u de persoonsgegevens vastleggen en ontoegankelijk maken voor onbevoegden. Dat voorkomt misverstanden en misbruik zoals identiteitsfraude.
Wilt u weten hoe u de persoonsgegevens vastlegt?  Kijk op belastingdienst.nl voor een Voorbeeld vastlegging persoonsgegevens en een Voorbeeld vastlegging gewerkte uren.
 
5.3 Beroep op de disculpatieregeling
In bepaalde situaties geldt de aansprakelijkheid niet. Omdat het niemand te verwijten valt dat de loonheffingen en omzetbelasting niet zijn betaald. Bijvoorbeeld bij een plotseling verslechterde economische situatie of bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden.
De inlener kan dan een beroep doen op de disculpatieregeling. Een beroep op de disculpatieregeling heeft alleen succes als naast de inlener ook de uitlener geen verwijt kan worden gemaakt.
Of deze situatie van toepassing is, beoordelen wij op basis van feiten en omstandigheden.
Let op
Leent u in van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA)? Dan bent u gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden worden beschreven in hoofdstuk 6.3.1.
 
 
6 De geblokkeerde rekening (g-rekening)
U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door een deel van het factuurbedrag te storten op een geblokkeerde rekening, de zogenoemde g-rekening van uw uitlener. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het betalen van de loonheffingen en btw of voor het doorstorten naar een andere g-rekening.
Ook aannemers kunnen een g-rekening gebruiken (zie het artikel Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming). Het gebruik van een g-rekening is niet verplicht.
Het is niet mogelijk om rechtstreeks te storten op een rekening van de Belastingdienst. U bent alleen gevrijwaard van aansprakelijkheid wanneer u stort op een g-rekening. De vrijwaring geldt dan alleen voor het gestorte bedrag. Zorg er dus voor dat het bedrag overeenkomt met het bedrag van de loonheffingen en btw.
 
6.1 Zo werkt de g-rekening
U maakt een vooraf overeengekomen deel van het factuurbedrag over op de g-rekening van de uitlener. Dit bedrag komt ongeveer overeen met het bedrag van de loonheffingen en btw die de uitlener aan ons moet afdragen. De uitlener kan de loonheffingen en btw vervolgens vanaf zijn g-rekening betalen. Als aan alle voorwaarden (zie 6.3) is voldaan, stellen wij u niet aansprakelijk. Als de schuld hoger is dan uw overboeking naar de g-rekening, kunnen we u nog wel aansprakelijk stellen voor het restbedrag.
 
6.2 Het gebruik van de g-rekening
Er zijn drie partijen die de g-rekening kunnen gebruiken:
•  de uitlener
•  de doorlener
•  de inlener
De inlener krijgt een factuur van de uitlener/doorlener. De inlener spreekt met de uitlener/doorlener af welk deel van het factuurbedrag hij overmaakt naar de g-rekening. Het is raadzaam om een bedrag af te spreken dat overeenkomt met de werkelijk te betalen loonheffingen en btw. Dat voorkomt een overtollig saldo op de g-rekening. Het btw-bedrag staat op de factuur.
Bij de betalingsopdracht vermeldt de inlener:
•  het nummer van de factuur
•  eventuele andere identificatiekenmerken van de factuur
De uitlener kan de loonheffingen en btw vanaf zijn g-rekening betalen.
De doorlener kan vanaf zijn eigen g-rekening bedragen (door)storten op de g-rekening van de uitlener. Deze bedragen moeten zijn bedoeld om de loonheffingen en btw van de factuur te betalen. Hij kan ook zijn eigen btw vanaf zijn g-rekening betalen.
 
6.3 Voorwaarden voor vrijwaring bij storting op de g-rekening
Het bedrag van uw storting op de g-rekening van de uitlener vrijwaart u alleen van aansprakelijkheid als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.
•  De factuur van de uitlener moet voldoen aan de eisen van artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968.
•  Daarnaast moeten op de factuur de volgende gegevens staan:
– het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarmee de uitlener personeel heeft uitgeleend
– de periode waarin die prestatie of prestaties zijn verricht
– een beschrijving of kenmerk van het werk waarvoor betaald wordt
•  De factuurgegevens moeten makkelijk terug te vinden zijn in uw administratie.
•  U moet een manurenadministratie bijhouden waarmee wij uw aansprakelijkheid voor het werk kunnen vaststellen. Een voorbeeld hiervan vindt u op belastingdienst.nl.
Als u aan alle voorwaarden voldoet, bent u niet aansprakelijk voor het bedrag dat u gestort hebt op de
g-rekening. De vrijwaring geldt ook als het gestorte bedrag uiteindelijk niet bij ons is terecht gekomen. Er geldt geen vrijwaring als u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat de uitlener het bedrag op de
g-rekening niet zal gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen.
 
6.3.1 Vrijwaring voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid
Wij stellen een inlener niet aansprakelijk als de uitlener voldoet aan de volgende voorwaarden:
•  De onderneming voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2-norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op de website van SNA (normeringarbeid.nl) staan de uitzendondernemingen die aan deze eisen voldoen.
•  Op de factuur staat:
– het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarvoor de factuur geldt
– het tijdvak of de tijdvakken waarvoor de factuur geldt
– de omschrijving of het kenmerk van het werk waarvoor de factuur geldt
De inlener moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:
•  De inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van de uitlener
(bij verlegging van de btw is dit 20% van het factuurbedrag).
•  De inlener heeft bij betaling het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur vermeld.
•  De administratie van de inlener geeft direct inzicht in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie en de betalingen.
•  De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen.
•  De inlener kan, als dat van toepassing is, aantonen dat de ingeleende werknemer een geldige verblijf- of tewerkstellingsvergunning heeft.
Let op
U moet deze registratie bij elke betaling verifiëren, omdat het steeds een momentopname is. U kunt zich bij de SNA abonneren op de attenderingsservice. Dan krijgt u een signaal als er wijzigingen zijn in de registratie van uw uitlener.
 
6.3.2 Storten op de g-rekening van beursgenoteerde ondernemingen
Leent u in van een beursgenoteerde uitlener? Een aantal in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen die in Nederland actief zijn en waarvan de onderdelen voldoen aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificering, kunnen als alternatief voor het storten op de g-rekening zekerheid stellen voor de betaling van de loonheffingen en btw. Als deze beursgenoteerde uitzendondernemingen de vereiste zekerheid hebben gesteld geven wij een beschikking af. U weet dan dat voor de werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van zo’n in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonderneming, storten op de
g-rekening in principe niet is vereist.
Als u zeker wilt weten of u gevrijwaard bent, moet u nagaan of:
•  de uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, een beschikking van de Belastingdienst heeft. De uitzendonderneming kan u hierover informeren.
•  de werkmaatschappij waarvan u inleent, in het SNA-register staat vermeld.
Leent u arbeidskrachten in van zo’n uitzendonderneming? Dan geldt de voorwaarde dat u 25% of 20%
(bij toepassing van de verleggingsregeling btw) van het factuurbedrag op de g-rekening moet storten, niet. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming en desondanks een beroep doen op de in hoofdstuk 6.3.1 genoemde vrijwaring, zodat u niet aansprakelijk wordt gesteld.
 
6.4 Aanvraag g-rekening
Wilt u een g-rekening openen? Vul dan het formulier Aanvraag g-rekening in. U kunt dit formulier downloaden van belastingdienst.nl. Als wij uw verzoek toewijzen, sluiten wij met u en de bank een g-rekeningovereenkomst af.
 
6.5 De g-rekeningovereenkomst
De g-rekening is gekoppeld aan een loonheffingennummer en een btw-nummer. U kunt meer dan
1 subnummer aan de g-rekening koppelen.
In de g-rekeningovereenkomst maken de betrokken partijen een aantal belangrijke afspraken:
•  Het saldo alleen mag worden gebruikt om de loonheffingen en btw in verband met inlening van personeel te betalen of door te storten naar een andere g-rekening in verband met inlening van personeel.
•  Wij krijgen een pandrecht op het saldo van de g-rekening. Dit betekent dat wij het saldo mogen gebruiken voor de betaling van loonheffingen- en btw-schuld als de uitlener deze niet betaalt.
 
6.6 Beoordelen van uw aanvraag
Na ontvangst van uw Aanvraag g-rekening beoordelen wij of u voor een g-rekening in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen, moet u zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighouden met het uitlenen van personeel tegen vergoeding en inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen.
Een doorlener die niet inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen kan een g-rekening aanvragen op zijn btw-nummer.
 
6.7 Geen medewerking
Wij verlenen geen medewerking aan de totstandkoming van een g-rekening als:
•  u niet aan de voorwaarden voldoet die zijn genoemd bij 6.6, of
•  u al een g-rekening hebt, of
•  wij verwachten dat u onjuist gebruik zal maken van de g-rekening.
Als wij geen medewerking verlenen, sturen wij u een brief met daarin de reden.
 
6.8 Openen g-rekening
Als wij akkoord gaan met de aanvraag, ondertekenen wij de g-rekeningovereenkomst en sturen die naar u. U gaat hiermee binnen 1 maand naar uw bank. Als de bank akkoord gaat, ondertekent die ook de overeenkomst en kent een g-rekeningnummer toe. Na toekenning van de g-rekening stuurt de bank het exemplaar van de overeenkomst van de Belastingdienst retour naar ons. De bank bewaart het oorspronkelijke exemplaar van de overeenkomst zolang de g-rekening in stand blijft, maar in ieder geval
7 jaar.
Let op
Ga zo spoedig mogelijk met de g-rekeningovereenkomst naar uw bank. Als bovenstaande termijn van
1 maand is verstreken, is de g-rekeningovereenkomst niet meer te gebruiken. U moet dan opnieuw een formulier voor aanvraag van een g-rekening indienen.
 
6.9 Wijzigen van de g-rekeningovereenkomst
Een g-rekeningovereenkomst is gekoppeld aan de subnummers waarvoor deze overeenkomst geldt. Wijzigt er iets in de koppeling aan de subnummers, in de tenaamstelling of in de bedrijfsactiviteiten? Geef dit dan aan ons door via het formulier Verzoek mutatie  g-rekening. U vindt dit formulier op belastingdienst.nl.
 
6.10 Storten op de g-rekening
U mag zelf bepalen welk deel van de factuur u op de g-rekening van de uitlener stort. Het is raadzaam een bedrag te kiezen dat overeenkomt met de af te dragen loonheffingen en btw. Stort u te weinig, dan is uw aansprakelijkheidsrisico onvoldoende gedekt. Stort u te veel, dan kan de uitlener niet over zijn (onnodig geblokkeerde) geld beschikken. Daarvoor moet hij dan eerst om deblokkering vragen (zie 6.12).
Wilt u volledig gevrijwaard zijn van de aansprakelijkheid voor de loonheffingen en de omzetbelasting? Dat kan alleen als uw uitlener een SNA-gecertificeerd bedrijf is (zie 6.3.1).
Let op
U bent niet gevrijwaard als uw storting op de g-rekening wordt bijgeschreven nadat de uitlener failliet is verklaard. De storting valt in de faillissementsboedel en moet worden uitbetaald aan de curator.
De uitlener mag alleen geld van zijn g-rekening naar een andere g-rekening overmaken (het zogenoemde doorstorten) als de uitlener op zijn beurt personeel heeft ingeleend. Ook voor deze betalingsopdracht gelden de voorwaarden die worden genoemd in de paragrafen 6.2 en 6.3.
 
6.11 Overmaken van de g-rekening naar de Belastingdienst
Als u een bedrag van de g-rekening naar ons overmaakt, moet de betalingsopdracht het betalingskenmerk bevatten dat staat op de uitnodiging tot het doen van aangifte of op de bij het aanslagbiljet behorende acceptgiro of betaalinstructie.
U moet het bedrag overmaken naar IBAN-rekeningnummer: NL78 INGB 0000 4440 40 van de
Belastingdienst/CAP/WKA te Apeldoorn.
 
6.12 Deblokkeren van de g-rekening
Is het saldo van de g-rekening hoger dan de loonheffingen en btw waarvoor de bedragen zijn gestort? Dan kan de uitlener ons vragen dit overschot vrij te geven. Daarvoor moet hij het formulier Verzoek deblokkering g-rekening bij ons indienen. Dit formulier staat op belastingdienst.nl.
Wij beoordelen dan het aangiftegedrag en de aard van de gestorte bedragen om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een overschot. Als wij het deblokkeringsverzoek goedkeuren, verrekenen wij eerst met andere belastingschulden. Daarna betalen wij het overschot uit. Daarvoor vragen wij de uitlener zijn bank opdracht te geven het bedrag over te maken op IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 ten name van de Belastingdienst/CAP/WKA te Apeldoorn. Als wij dat bedrag hebben ontvangen, maken wij het per saldo uit te betalen bedrag over op een gewone bankrekening van de uitlener.
Als wij een verzoek om deblokkering weigeren, sturen wij de uitlener hierover een brief.
 
6.13 Opheffen van de g-rekening
U moet de g-rekeningovereenkomst opheffen bij beëindiging van een onderneming. U gebruikt hiervoor het formulier Verzoek opheffing g-rekening. Download het formulier van belastingdienst.nl. Als de g-rekening nog een saldo heeft, onderzoeken wij of dit saldo kan worden gedeblokkeerd.
Let op
Gedurende de looptijd van een door de rechter uitgesproken Besluit breed moratorium (BBM) nemen wij een verzoek om opheffing van de g-rekening niet in behandeling. Wij behandelen dit verzoek dan niet in verband met het handhaven van ons pandrecht. Na de looptijd van het BBM kunt u een nieuw verzoek om opheffing bij ons indienen.
Wijziging rechtsvorm
U moet de g-rekeningovereenkomst ook opheffen als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. Als u bijvoorbeeld uw eenmanszaak inbrengt in een bv, heft u de bestaande g-rekeningovereenkomst op en vraagt u een nieuwe g-rekeningovereenkomst aan op naam van de bv. Download de formulieren voor het aanvragen en opheffen van een g-rekening van belastingdienst.nl.
 
6.14 Eenzijdige opzegging van de g-rekening
Wij kunnen een g-rekening eenzijdig opzeggen als:
•  u geen of onjuist gebruikmaakt van de g-rekening
•  de hoofdactiviteit van de onderneming verandert waardoor de onderneming niet meer voornamelijk bezig is met het uitlenen van personeel
•  u geen werknemers meer in dienst hebt
•  u failliet bent verklaard
•  aan u surseance van betaling is verleend en de bewindvoerder niet instemt met voortzetting van de g-rekening
•  de schuldsanering voor natuurlijke personen op u van toepassing is
Tegen de eenzijdige opzegging van de g-rekening is geen bezwaar of (hoger) beroep mogelijk. Wel kunt u de civiele rechter (in kort geding) laten beoordelen of wij de g-rekening terecht hebben opgezegd.
 
6.15 Onjuist gebruik van de g-rekening
Ontvangt u een bedrag op uw g-rekening van een andere g-rekening en is dat bedrag niet bestemd voor loonheffingen en/of btw in verband met uitlening van personeel? Dan moet u dat bedrag terugstorten naar de g-rekening waarvan het afkomstig is. Anders maakt u onjuist gebruik van de g-rekening. Dit kan verschillende gevolgen hebben:
•  Wij zeggen de g-rekening op van u en van de storter.
•  Wij vragen de rechter om toekenning van een schadevergoeding.
•  Het Openbaar Ministerie stelt strafrechtelijke vervolging in.
 
7 Meer informatie
De bepalingen van de inlenersaansprakelijkheid staan in artikel 34 van de Invorderingswet 1990, in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 en in artikel 34 van de Leidraad Invordering 2008.
 
Hebt u nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.