Nieuwe transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

Geschreven door Lexalert
Foto: Patrick Barry  

Commissie maakt werk van nieuwe transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning. 

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs - zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten - die voor hun cliënten fiscale planningconstructies opzetten en promoten.

Bij recente onthullingen in de media, zoals de Panama Papers, is gebleken hoe sommige intermediairs bedrijven en particulieren actief helpen om belastingen te ontlopen, gewoonlijk met ingewikkelde grensoverschrijdende constructies. Het voorstel van vandaag wil dergelijke agressieve fiscale planning tegengaan door te zorgen voor scherper toezicht op de activiteiten van fiscale planners en belastingadviseurs die voorheen uit het zicht bleven.

Grensoverschrijdende fiscale planningconstructies met bepaalde eigenschappen of zogenaamde "wezenskenmerken" die tot inkomstenverlies voor de overheid kunnen leiden, zullen nu automatisch bij de belastingautoriteiten moeten worden gemeld voordat er gebruik van wordt gemaakt. De Commissie heeft belangrijke wezenskenmerken in kaart gebracht, zoals het gebruik van verliezen om de verschuldigde belastingen te beperken, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes, of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur.

De verplichting om een grensoverschrijdende regeling die een of meer van deze wezenskenmerken vertoont, te melden, komt te liggen bij:

  • de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aan een onderneming of particulier heeft aangeboden om te implementeren en te gebruiken;
  • de onderneming of particulier aan wie het advies is verstrekt, wanneer de intermediair die de grensoverschrijdende regeling aanbiedt, niet in de EU is gebaseerd, of wanneer hij door beroeps- of geheimhoudingsregels is gebonden;
  • de onderneming of particulier die de grensoverschrijdende regeling implementeert wanneer deze door eigen belastingadviseurs of advocaten is opgezet. 

De lidstaten zullen de inlichtingen die zij over fiscale planningconstructies ontvangen, automatisch uitwisselen via een centraal gegevensbestand, waardoor zij snel op de hoogte zullen zijn van nieuwe risico's van belastingontwijking en maatregelen zullen kunnen nemen om schadelijke constructies te blokkeren. De verplichting om een regeling te melden, betekent niet automatisch dat deze schadelijk is maar alleen dat de belastingautoriteiten ze van naderbij moeten bekijken. Voor de bedrijven die de transparantieregels niet nakomen, zullen de lidstaten doeltreffende en ontradende sancties moeten invoeren, als een krachtig nieuw afschrikmiddel tegen al wie fiscaal misbruik aanmoedigt of faciliteert.

De nieuwe regels zijn alomvattend: zij gelden voor alle intermediairs, alle constructies die schadelijk kunnen zijn, en alle lidstaten. Nadere informatie over elke fiscale regeling die een of meer wezenskenmerken vertoont, zal aan de belastingautoriteit van het thuisland van de intermediair moeten worden gemeld binnen vijf dagen nadat de regeling aan een cliënt ter beschikking werd gesteld.

Achtergrond

De Commissie-Juncker heeft al grote vooruitgang geboekt bij het vergroten van de fiscale transparantie en het aanpakken van belastingontduiking en -ontwijking. Er is al overeenkomst bereikt over nieuwe EU-regels die een halt toeroepen aan kunstmatige fiscale constructies, en over nieuwe transparantievereisten voor financiële rekeningenfiscale rulings en de activiteiten van multinationals, en deze treden nu geleidelijk aan in werking. De onderhandelingen over voorstellen voor strengere antiwitwaswetgeving, vereisten inzake openbare rapportage per land en scherpere regels inzake good governance voor EU-middelen zijn momenteel aan de gang. Tot slot zou er voor het einde van het jaar een nieuwe EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties klaar moeten zijn.

Het voorstel van vandaag zal het EU-kader voor fiscale transparantie verder versterken door licht te werpen op de activiteiten van intermediairs en de fiscale planningconstructies waarvan gebruik wordt gemaakt. Het zal ook zorgen voor een geharmoniseerde EU-aanpak bij de implementatie van de bepalingen inzake verplichte openbaarmaking die zijn aanbevolen in het kader van het BEPS-project (grondslaguitholling en winstverschuiving) van de OESO en goedgekeurd door de G20. Afgelopen oktober hebben de lidstaten hun steun uitgesproken voor een Commissievoorstel over deze maatregelen.

Volgende stappen

Het voorstel, dat is opgesteld als een wijziging van de richtlijn betreffende administratieve samenwerking, zal ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat de nieuwe openbaarmakingsvereisten in werking treden op 1 januari 2019 en dat de EU-lidstaten nadien elk kwartaal inlichtingen moeten uitwisselen.