Ontwijking van vennootschapsbelasting: akkoord over fiscale intermediairs

Geschreven door Lexalert

De Raad heeft op 13 maart 2018 een politiek akkoord bereikt over een voorstel voor meer transparantie om grensoverschrijdende agressieve fiscale planning tegen te gaan.

Deze ontwerprichtlijn is de recentste van een reeks maatregelen die ontwijking van vennootschapsbelasting moeten voorkomen.

Daarbij worden intermediairs, zoals belastingadviseurs, accountants en advocaten, die fiscale planningregelingen opzetten en bevorderen, verplicht om mogelijk agressieve regelingen te rapporteren.

De lidstaten worden op hun beurt verplicht de door hen ontvangen informatie automatisch uit te wisselen via een gecentraliseerde gegevensbank. Op die manier kunnen nieuwe risico’s van belastingontwijking vroeger worden vastgesteld en maatregelen worden genomen om schadelijke regelingen te blokkeren.

Daarnaast moeten de lidstaten sancties opleggen aan intermediairs die de transparantiemaatregelen niet naleveren.

"Meer transparantie is van cruciaal belang voor onze strategie tegen belastingontwijking en belastingontduiking”, zei Vladislav Goranov, Minister van Financiën van Bulgarije, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt. "Als de autoriteiten informatie over agressieve fiscale planningregelingen ontvangen voordat zij worden uitgevoerd, kunnen zij mazen in de belastingwetgeving dichten voordat inkomsten verloren gaan".

De lidstaten vinden het steeds moeilijker om hun belastinggrondslag tegen uitholling te beschermen, omdat grensoverschrijdende constructies voor fiscale planning steeds geraffineerder worden. Deze ontwerprichtlijn heeft ten doel agressieve fiscale planning te voorkomen door ervoor te zorgen dat de activiteiten van intermediairs grondiger kunnen worden onderzocht.

Daarbij worden "wezenskenmerken" vastgesteld om te bepalen welke soorten regelingen aan de belastingautoriteiten moeten worden gerapporteerd. De verplichte rapportage betekent niet dat een regeling schadelijk is, maar dat het mogelijk in het belang van de belastingautoriteiten is haar nader te onderzoeken. Veel regelingen dienen geheel legitieme doeleinden, en het doel is vast te stellen welke regelingen dat niet doen.

Het voorstel is grotendeels een weerspiegeling van actie 12 van het actieplan van de OESO uit 2013 ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

Volgende stappen

Het akkoord werd bereikt tijdens een zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken. De Raad zal de richtlijn zonder verdere bespreking aannemen zodra de tekst in alle officiële talen is voltooid.

De lidstaten hebben tot en met 31 december 2018 de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

De nieuwe rapportageverplichtingen gelden vanaf 1 juli 2020. De lidstaten worden verplicht elke drie maanden informatie uit te wisselen, binnen één maand na het einde van het kwartaal waarin de informatie is verstrekt. De eerste automatische informatie-uitwisseling van zal dus uiterlijk op 31 oktober 2020 plaatsvinden.

Voor de richtlijn is eenparigheid van stemmen in de Raad nodig, na raadpleging van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft op 1 maart 2018 over zijn standpunt gestemd. (Rechtsgrondslag: de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)