UBO-register – Definitie uiteindelijke belanghebbende/ultimate beneficial owner

Geschreven door Lexalert
Foto: Samara Elizabeth  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

De Wwft  definieert «uiteindelijk belanghebbende» als de natuurlijke persoon  die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit.  

Deze definitie is gebaseerd op de definitie van «uiteindelijk begunstigde» van de vierde antiwitwasrichtlijn, toegespitst op de Nederlandse situatie  door inperking op twee punten. De reden hiervoor is dat de definitie in de richtlijn elementen  bevat die enkel relevant  zijn voor de verplichtingen van meldingsplichtige instellingen.

Dit geldt voor het gebruik  van het woord  «cliënt» in de definitie en de tweede betekenis die aan het begrip uiteindelijk belanghebbende wordt gegeven: de natuurlijke persoon  voor wiens rekening een transactie  wordt verricht. De bovenstaande definitie van «uiteindelijk belanghebbende» noemt derhalve,  in plaats van «cliënt», de juridische entiteiten voor wie in Nederland  de moeten worden  geïmplementeerd – vennootschappen of andere juridische entiteiten – en laat het tweede, in verband  van dit register overbodige, deel van de definitie weg.

Ter bevordering van de uitvoerbaarheid wordt voorzien  in een delegatiegrondslag, om in het Uitvoeringsbesluit Wwft  2018 per type vennootschap of andere juridische entiteit te bepalen wie in elk geval dient te worden  beschouwd als uiteindelijk belanghebbende. Het detailniveau maakt dat deze uitwerking zich niet leent voor een regeling op het niveau van een formele  wet.

Dit komt overeen met de uitwerking van de algemene  UBO-definitie die in het Uitvoeringsbesluit Wwft  2018 is opgenomen. Met de hierboven aangegeven uitzonderingen, komt de uitwerking van de UBO-definitie voor de registratieverplichting overeen met de algemene  UBO-definitie.

Meer weten over het UBO-register: