UBO-register - Toegang Financiële inlichtingen eenheid en bevoegde autoriteiten

Geschreven door Lexalert
Foto: Matt Brown  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

De bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid hebben tijdig  en onbeperkt toegang  hebben tot alle UBO-informatie, zonder dat de betrokken juridische entiteit daarover, door de Kamer van Koophandel, wordt geïnformeerd.

Onder «bevoegde  autoriteiten» moet op grond  van de richtlijn worden  verstaan: de publieke  autoriteiten waaraan taken zijn toegewezen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook belastingautoriteiten, toezichthouders van meldingsplichtige entiteiten en autoriteiten die de opdracht hebben het witwassen van geld, daarmee verband  houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren.

De huidige regelgeving bepaalt dat bestuursorganen toegang  hebben tot bepaalde gegevens die niet in te zien zijn door een ieder en dat bestuursorganen gegevens kunnen inzien gerangschikt naar natuurlijk persoon. De in procedure zijnde wijziging van de Handelsregisterwet 2007 bewerkstelligt door het invoegen  van een nieuwe bepaling dat de bevoegde autoriteiten, die in het kader van hun taakuitoefening de aanvullende UBO-gegevens en bescheiden  moeten kunnen benutten, voortaan bij algemene  maatregel van bestuur worden  aangewezen.

De bevoegde autoriteiten die toegang  krijgen  tot alle geregistreerde gegevens over de UBO worden  bij algemene  maatregel van bestuur aangewezen. Thans wordt in de volgende  bevoegde autoriteiten voorzien:  De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht, het Bureau Toezicht Wwft, de Kansspelautoriteit, de dekens van de Orde van Advocaten  in hun rol van toezichthouder Wwft, de Belastingdienst, de Douane, de Dienst Justis, het Bureau Bibob, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Algemene inlichtingenen veiligheidsdienst, de Militaire inlichtingenen veiligheidsdienst, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO), de Inlichtingenen opsporingsdienst van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA-IOD), de Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT/IOD), de Rijksrecherche en het Bureau Economische Handhaving.

Meer weten over het UBO-register: