UBO-register - Vergoeding raadpleging en registratie afnemers

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

Er zal een kostendekkende vergoeding gevraagd  worden  voor het verkrijgen van informatie uit het UBO-register. Voorgesteld wordt om hiervoor aan te sluiten  bij de geldende  regels voor toegang  tot het handelsregister.

Bij de Kamer van Koophandel kunnen openbaar beschikbare gegevens in het handelsregister per ingeschreven onderneming  en/of rechtspersoon door iedere belangstellende digitaal worden opgevraagd tegen betaling van een kostendekkend tarief. Daarnaast zijn abonnementen beschikbaar voor levering van gegevens of mutaties van de openbaar  beschikbare informatie.

Aangewezen  overheidsinstanties nemen ook niet-openbare informatie af van het handelsregister en bepaalde overheidsinstanties hebben de mogelijkheid om in het handelsregister  informatie te zoeken op natuurlijke personen. Met die overheidsinstanties kunnen afspraken gemaakt worden  over zogenaamde  inputfinanciering voor het afnemen van die informatie.

De belangrijkste reden om afnemers  die niet onder inputfinanciering vallen een kostendekkende vergoeding voor het afnemen van UBO-informatie te vragen, is dat het gaat om concreet identificeerbare afnemers  waarbij toepassing van het profijtbeginsel aan de orde is. Om die reden worden  de kosten niet ten laste van de algemene  middelen gebracht,  maar doorberekend aan afnemers. De kosten zullen bestaan uit de administratieve kosten van het verstrekken  van de gegevens, met inbegrip van de kosten voor het bijhouden en ontwikkelen van het register.  De hoogte van deze vergoeding zal, overeenkomstig het Financiële besluit  Handelsregister 2014, worden  opgenomen in de Financiële regeling Handelsregister 2014.

Met betrekking  tot de reeds bestaande handelsregisterinformatie worden afnemers  van betaalde diensten  geregistreerd ten behoeve van de afname van producten waarvoor op basis van artikel 50 van de Handelsregisterwet 2007 een vergoeding is verschuldigd. Deze werkwijze zal ook met betrekking  tot de UBO-informatie worden  gevolgd. De hoogte van deze vergoeding zal nog nader worden  bepaald bij algemene  maatregel van bestuur.

Meer weten over het UBO-register: