UBO-register - Waarom wordt het Nederlands UBO-register in het Handelsregister ingevoegd?

Geschreven door Lexalert

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

De Handelsregisterwet 2007 voorziet  in bepalingen over de instelling en het beheer van het handelsregister. Het handelsregister functioneert als basisregister van de overheid voor informatie over ondernemingen en rechtspersonen. Daarnaast bevat het handelsregister informatie over ondernemingen en rechtspersonen ten behoeve van het economische verkeer.

De Kamer van Koophandel is in de Handelsregisterwet 2007 aangewezen als beheerder van het handelsregister.

De Handelsregisterwet 2007 bevat voorts bepalingen over onder meer welke gegevens in het handelsregister worden  opgenomen, wie verplicht is opgave te doen tot inschrijving in het handelsregister, wie toegang  heeft tot de informatie in het handelsregister, bepalingen inzake de derdenwerking van de informatie in het handelsregister en een (nog niet in werking getreden) regime voor het terugmelden door bestuursorganen van foutieve of ontbrekende informatie.

Op grond  van de vierde anti-witwasrichtlijn bestaat voor de lidstaten de verplichting om UBO-informatie te houden in een centraal register. Lidstaten kunnen daarbij gebruik maken van een centrale database, zoals het handelsregister, een vennootschapsregister of een openbaar  register.  Voorgesteld wordt om de informatie over de UBO centraal op te nemen in het handelsregister, omdat de informatie die op basis van de richtlijn moet worden  geregistreerd ondernemingen en rechtspersonen betreft  die al zijn of nog dienen te worden  opgenomen in het handelsregister.

Deze inbedding in een bestaand kader zal er naar verwachting toe leiden dat het effect van de verplichtingen met betrekking  tot het ter registratie aanleveren  van UBO-informatie door de betrokken juridische entiteiten als minder belastend  wordt ervaren. De Kamer van Koophandel en de daar gehanteerde werkwijze ten aanzien van het registeren van informatie is immers bekend.

Met de wijziging van de Handelsregisterwet 2007 wordt de verplichting voor Nederland  om informatie over UBO’s bij te houden in een centraal register  geïmplementeerd conform artikel 30, derde tot en met tiende lid, van de richtlijn. De verplichtingen uit de richtlijn vormen  hierbij uiteraard het kader. Waar de richtlijn de keuze laat, is zo veel mogelijk aangesloten bij de regels die in algemene  zin voor het handelsregister al gelden op grond  van de Handelsregisterwet 2007. De hoofdelementen van de voorgestelde wijze van registratie van UBO-informatie worden  hierna toegelicht.

Meer weten over het UBO-register: