UBO-register - Welke UBO-informatie wordt in het Handelsregister opgenomen?

Geschreven door Lexalert
Foto: dirkcuys  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

De vierde antiwitwasrichtlijn schrijft niet uitputtend voor welke informatie over de uiteindelijk belanghebbende en zijn gehouden belangen  moet worden geregistreerd. Ze voorziet evenwel  dat in elk geval de volgende  zes gegevens van een uiteindelijk belanghebbende opgenomen moeten worden  in het register  en openbaar,  voor een ieder, toegankelijk moeten zijn:

  • naam;  
  • geboortemaand en -jaar;  
  • woonstaat;  
  • nationaliteit; en
  • aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang.

Lidstaten kunnen onder in hun eigen recht te stellen voorwaarden, aanvullende informatie, aan de hand waarvan  de uiteindelijk belanghebbende kan worden geïdentificeerd, in het centraal register  opnemen  en daar toegang  tot verlenen.  Die aanvullende informatie omvat ten minste  de geboortedatum of de contactgegevens.

Het wetsvoorstel UBO-register voorziet dat volgende  aanvullende UBO-informatie moet worden  bijgehouden en centraal worden  geregistreerd,:

  • geboortedag, -plaats en -land;
  • adres;
  • indien  dat is toegekend  het burgerservicenummmer (BSN), en – indien dat is toegekend  door de woonstaat van de UBO – een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
  • afschrift van documentatie op grond  waarvan  de identiteit van de UBO is geverifieerd;
  • afschrift van documentatie waarmee  wordt onderbouwd waarom een persoon  de status van UBO heeft en waarmee  de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

De keuze voor deze aanvullende gegevens van een UBO hangt samen met de inschatting welke informatie de bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid nodig  hebben voor de uitvoering van de op hen rustende taken en verplichtingen op grond  van de richtlijn.

Meer weten over het UBO-register: