UBO-register - Wie is verplicht de vennootschap in te schrijven

Geschreven door Lexalert
Foto: Adrian Scottow  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder der bestuurders of – als die er niet zijn – degene die met de dagelijkse leiding is belast, is verplicht tot het doen van de inschrijving van de UBO-informatie.

De opgave moet worden  gedaan op het moment van eerste inschrijving van de vennootschap of andere juridische entiteit in het handelsregister of – als de vennootschap of andere juridische entiteit al is ingeschreven in het handelsregister – door middel van een aanvullende opgave. In Nederland  opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten die vóór de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vanwege  vertrek uit Nederland  uit het handelsregister zijn uitgeschreven, dienen zich opnieuw in te schrijven en eveneens UBO-informatie in te winnen en te registreren. De tot opgave verplichte persoon  dient de opgave te doen die nodig  is om ervoor te zorgen dat de UBO-informatie te allen tijde juist en volledig is.

Op grond  van artikel 20 van de Handelsregisterwet 2007 en de voorgestelde aanvulling op artikel 57 van de Handelsregisterwet 2007 zijn nadere regels gesteld over de wijze van inschrijving. Het samenstel van deze regels is te beschouwen als de nationale  regelgeving op basis waarvan  de gegevens ingevolge de richtlijn dienen te worden  verzameld en zij borgen dat de UBO-informatie in het centraal register  toereikend, accuraat en actueel is, zoals de richtlijn vereist.

Meer weten over het UBO-register: