Verlenging adoptie- en pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Annika Leigh  

De wet invoering extra geboortverlof voorziet ook in de verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

In verband  met de adoptie  van een kind of het opnemen  van een pleegkind in hun gezin hebben beide adoptie-  of pleegouders recht op 4 weken verlof  zonder behoud van loon. Wel hebben zij recht op een uitkering ter hoogte van hun dagloon (tot aan het maximumdagloon). Met dit «hechtingsverlof» wordt een goede gewenning van het kind in het gezin ondersteund. Het verlof  kan worden  opgenomen vanaf 4 weken voor de eerste dag dat de feitelijke  opneming in het gezin een aanvang heeft genomen  of tot 22 weken daarna. Het verlof  wordt in principe aaneengesloten opgenomen, maar het kan ook gespreid worden  tenzij de werkgever  zich daartegen verzet wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Lees ook: Extra geboorteverlof vanaf 1 januari 2019

Nu de regering  voornemens is het geboorteverlof uit te breiden  tot een totale periode  van 6 weken, ligt het in de rede om ook het adoptie-  en pleegzorgverlof uit te breiden  tot 6 weken. Net als bij de geboorte van een kind geldt bij adoptie  immers  dat beide ouders in staat moeten worden gesteld om enige tijd thuis te kunnen zijn met het (pleeg- of adoptie)kind om er een band mee op te bouwen en om deel te nemen aan de dagelijkse zorg voor het kind. Evenals de periode  waarin  het verlof  kan worden  opgenomen, blijft ook de hoogte van de uitkering ongewijzigd, namelijk  100% van het dagloon tot maximaal het maximum dagloon. Dit komt overeen met de hoogte van de zwangerschaps- en bevallingsverlof- uitkering. Bij de inwerkingtreding van de Wazo in 2002 heeft de toenmalige regering  ervoor  gekozen om voor de hoogte van de uitkering bij adoptie-  en pleegzorgverlof aan te sluiten  bij de hoogte van de uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat lag toen met het oog op de eenvoud van de uitvoering in de rede, omdat het aantal adoptie-  en pleegzorgverlofuitkeringen zeer beperkt is in vergelijking tot het aantal zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkeringen. 

Inwerkingtreding

De verlenging van het adoptie-  en pleegzorgverlof treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt ten aanzien van kinderen van wie de feitelijke opneming in het gezin op of na 1 januari 2019 plaatsvindt.

Lees de volledige tekst van de Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)